นายสรรเพชร แสงเงิน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาววราพร ตั้งธรรม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสมนึก ตกค้าง
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวัชรากร หุ่นงาม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
นายสมศักศิ์ ทองตัน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
นายบุญสม ชูวงศ์วาลย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
นายอาคม ถือแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
นางภัทรกร พึ่งอุทัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
นายสมปอง เชื้อชาติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
นายรุต วงค์เณร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
นายสมศักดิ์ โตเต็ม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
นายสมชาญ เกลี้ยงกลม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
นายคณาจักร จับจัด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
นายสมทรง สงแก้
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
นายสรรเพชร แสงเงิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
นายสุพจน์ จับจัด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
นายมนัส แย้มเปลี่ยน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
นายสำเริง เพ็งกับหนู
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
นายสมชาย วรรณวงษ์หา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
นางสาววราพร ตั้งธรรม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
นายเจือ นาคเทศ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
นายสุวัฒน์ พราหมณ์น้อย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
นายสมจิตร ศรีสุก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10